• Profesjonalna obsługa
 • Natychmiastowa wysyłka do 15:00
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

www.sklep.nordkraft.pl

 

I. Postanowienia wstępne

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep.nordkraft.pl prowadzony jest przez Euro Trade Group Adam Pełka z siedzibą w Myszkowie, ul. Pr. Wyszyńskiego 22, 42-300 Myszków, z numerem NIP 5771895440, REGON 241375526 adres poczty elektronicznej: biuro@nordkraft.pl, numer telefonu: 530 782 386
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów korzystających ze Sklepu Internetowego
.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

II. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.sklep.nordkraft.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.sklep.nordkraft.pl na rzecz Klientów.
2.
Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3.
Sprzedawca to Euro Trade Group Adam Pełka z siedzibą w Myszkowie, ul. Pr. Wyszyńskiego 22, 42-300 Myszków, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5771895440 oraz REGON 241375526, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Internetowej Platformy Hurtowej.
4.
Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.sklep.nordkraft.pl. Sklep Internetowy świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.
5.
Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
6.
Koszyk to funkcjonalność Internetowej Platformy Hurtowej, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej.
7.
Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
8.
Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
9.
Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Euro Trade Group Adam Pełka, ul. Pr. Wyszyńskiego 22, 42-300 Myszków, e-mail: biuro@nordkraft.pl, tel.: 530 782 386
10.
Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
11.
Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Internetowej Platformy Hurtowej, pod warunkiem Rejestracji, Logowania oraz weryfikacji przez Sprzedawcę.
12.
Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu Internetowego znajdującego się na jego stronie internetowej.
13.
Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Internetowej Platformy Hurtowej przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
14.
Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
15.
Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
16.
Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych Płatności Shoper, którymi posługuje się Sprzedawca.
17.
Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III. Ogólne warunki Umowne

 

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu Internetowego, w brzmieniu: www.sklep.nordkraft.pl
2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

7. Oferta Sklepu Internetowego ważna jest tylko na terenie Polski

8. Sprzedawca nie wypożycza produktów do testowania, a zatem żądania anulowania z tego tytułu umowy sprzedaży nie będą uwzględniane

9. Wszystkie produkty sprzedawane poprzez Sklepu Internetowego są oryginalne, nowe i pełnowartościowe

10. Sprzedawca może nie realizować zamówień w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych firmowych Klienta lub gdy dane te będą niekompletne.

11. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

12. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient zobowiązuje się do ich niezwłocznego dostarczenia oraz poinformowania Sprzedawcy

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w ofercie, bez podania przyczyny.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości co do wiarygodności zamawiającego.

15. Ceny podane na Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów transportu.

16. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich. Do cen NETTO należy do nich doliczyć podatek VAT.

17. Sprzedawca na wszystkie artykuły wystawia faktury VAT lub paragony.

18. Wszystkie ceny produktów dostępnych w Sklepie Internetowym są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zainstalowanie zakupionych części. Wszelkie skutki powstałe z w/w powodów ponosi kupujący.

20. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane części powinny być montowane w urządzeniach tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis sprzętu ogrodniczego, leśnego lub budowlanego.

21. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

22. Sprzedawca nie udziela Klientom odroczonych terminów płatności. Nie otrzymanie płatności za fakturę proformę w ciągu 7 dni od daty wystawienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

23. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

24. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

25. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona w całości, w granicach dopuszczalnych prawem.

26. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

27. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

28. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

IV. Warunki korzystania, Rejestracja, Weryfikacja

 

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem zweryfikowanego Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła.
4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu Internetowego.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
7. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

8. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku rejestracyjnego, jest każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku rejestracyjnego bez podania uzasadnienia.

 

V. Świadczenie bezpłatnych Usług

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:
- udostępnienie formularza kontaktowego,
- udostępnienie formularza zamówień,
- udostępnienie funkcjonalności „powiadom o dostępności”,
- prowadzenie Konta Klienta,
- Newsletter / SMS
2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.
3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia funkcjonalności „powiadom o dostępności”, zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności „powiadom o dostępności”, poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Usługi udostępnionej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierającej informacje dotyczące dostępności konkretnego Produktu zaprezentowanego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Umowa zostaje rozwiązana w chwili powiadomienia Klienta przez Sprzedawcę o konkretnym Produkcie
5. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
6. Umowa o świadczenie usługi Newsletter / SMS zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu linku deaktywującego umieszczonego w wiadomości e-mail.

7. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

 

VI. Zamówienia

 

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
3. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:
-. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
-. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
-. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
-. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
4. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia.
5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola:
„Kupuję i płacę” w przypadku wyboru Zewnętrznego Systemu Płatności Shoper,co jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
7. Złożone, potwierdzone zamówienie NIE może zostać zmienione przez Klienta
8. Anulowanie, anulowanie w części zamówienia będzie skutkowało naliczeniem opłaty operacji logistycznej w wysokości 15 PLN brutto

9.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niekompletnej realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.
10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny lub w formie wiadomości SMS . Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.


VII. Sprzedaż

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu jednego Dnia Roboczego.
7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku niepełnych danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia.
8. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.
9. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi.
11. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

12. Podstawą reklamacji w zakresie braków w przesyłce lub uszkodzeń mechanicznych jest jedynie protokół reklamacyjny sporządzony przez kuriera bezpośrednio przy dostarczeniu. Klient odstępując od spisania protokołu rezygnuje z możliwości reklamacji.

13. Reklamacje dotyczące dostawy (ilościowe oraz uszkodzeń) powinny być zgłaszane bezpośrednio po spisaniu protokołu reklamacyjnego.

14. W przypadku pomyłki w zamówieniu leżącej po stronie Klienta, zwrot towaru może nastąpić, po uzgodnieniu z Działem Handlowym Sprzedawcy, na koszt zamawiającego.

15. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędy powstałe w zamówieniach telefonicznych.

16. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub reklamacji jakościowych, należy niezwłocznie skontaktować się drogą elektroniczną z Działem Handlowym Sprzedawcy.

VIII. Płatności

 

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie Internetowej Platformy Hurtowej przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, cenny netto nie zawierają wartości podatku VAT, lecz nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu.
2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
4.
Sklep Internetowy umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  - gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

  - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK)
    o numerze: 89 1090 1795 0000 0001 1585 6567

  - przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności, „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

  - kartami płatniczymi dostępnymi w usłudze "Płatności Shoper": Visa , Visa Electron , MasterCard , MasterCard Electronic , Maestro

(W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)

5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

6. Rachunek z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
-rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
- uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

- Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.


IX. Reklamacje, gwarancje i zwroty

 

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy oraz wstępnie w formie elektronicznej przesyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mial: sklep@nordkraft.pl
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu, dane identyfikacyjne Klienta oraz numer dokumentu zakupu.
3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy na własny koszt.
5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6. Podstawą reklamacji w zakresie braków w przesyłce lub uszkodzeń mechanicznych jest jedynie protokół reklamacyjny sporządzony przez kuriera bezpośrednio przy dostarczeniu, który należy niezwłocznie przesłać (max. w ciągu 3 dni) na adres: sklep@nordkraft.pl

7. W przypadku reklamacji jakościowych (wady produktu) lub otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem należy niezwłocznie (max. w ciągu 3 dni) przesłać na adres: sklep@nordkraft.pl informacje z numerem zamówienia oraz dowodem zakupu, opisując krótko zaistniałą sytuację i dołączając zdjęcia obrazujące stan faktyczny.

8. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 10 dni od daty doręczenia towaru stosowne oświadczenie na piśmie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane wraz z zwracanym towarem na adres:

Euro Trade Group

ul. Pr. Wyszyńskiego 22

42-300 Myszków

Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany powyżej.

 - Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od transakcji następuje w terminie 14 dni

 - Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu

 - Klient ponosi koszt odesłania towaru

 - Zwrot nie przysługuje innym podmiotom gospodarczym, które na zakup otrzymały fakturę VAT

 UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do nie odbierania przesyłek za pobraniem (zwrot pieniędzy zostanie przelany na konto bankowe).

 

X. Postanowienia uzupełniające

 

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
  2. Domena internetowa Sklepu Internetowego, jego logotypy, nazwa stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
  3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu Internetowego oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą,
  - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu Internetowego oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep Internetowy świadczy Usługi,
  - korzyści utracone przez Klienta ,
  - następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  - szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep Internetowy. Osobom, których dane zostały przez Sklep Internetowy zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały, zamieszczone w obszarze strony internetowej Sklepu Internetowego.

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Klient zobowiązany jest do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

7. Zmiana Regulaminu:

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; zmiany zakresu oferowanych Usługobiorcom/Klientom usług lub Produktów w ramach Sklepu Internetowego, konieczności doprecyzowania lub ujednolicenia zapisów Regulaminu; zapadłych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres regulacji niniejszego Regulaminu.

- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
8. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
9. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

UWAGA!

Powyższy regulamin określa zasady składania zamówień na Sklepie Internetowym www.sklep.nordkraft.pl. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl